Manual

Grattis till din nya OUTSTANDING utomhusprodukt.

 

 

Du MÅSTE läsa följande instruktioner innan du börjar använda din gasolgrill.

 • Grillen är ENDAST för UTOMHUSBRUK.
 • Grillen får endast användas av VUXNA.
 • Grillen och de heta plattorna är HETA Håll därför händerna borta från värmekällan. HÅLL BARN PÅ AVSTÅND FRÅN GRILLEN.

 

Obs!

Denna produkt har blivit säkerhetstestad och är endast avsedd för bruk i de länder som finns angivna på förpackningen.

 

GASOLGRILLEN

Innan du börjar använda din nya gasolgrill – försäkra dig om att gasen är korrekt ansluten. Du kan testa detta mycket enkelt med lite diskmedel vid alla anslutningar. Om bubblor bildas finns det en gasläcka. Testa alltid anslutningarna innan grillen sätts på.

Anslutning till gasbehållaren måste göras i enlighet med anvisningarna från leverantören. Om du behöver mer information, kontaktar du din lokala gasleverantör och installatör.

Om du känner gaslukt:

 • STÄNG GENAST AV GASBEHÅLLAREN
 • SLÄCK EVENTUELL ÖPPEN ELD
 • STÄNG LOCKET PÅ GRILLEN

Om du ser, känner lukten av eller hör ett vinande ljud av läckande gas från behållaren:

 • SÄTT ALLA PERSONER I NÄRHETEN OMEDELBART I SÄKERHET.
 • FÖRSÖK INTE ATT LÖSA PROBLEMET PÅ EGEN HAND.
 • KONTAKTA EN GASINSTALLATÖR ELLER BRANDKÅREN.

Läckande gas kan orsaka bränder eller explosioner som leder till allvarliga skador, även livshotande.

 

VARNING:

Dessa anvisningar MÅSTE läsas och följas. Ge akt på vad som står skrivet nedanför – EXPLOSIONER kan orsakas, vilket kan leda till skador och dödsfall – inte bara för dig själv utan även din närmaste omgivning.

 • Använd endast butan/propangas till grillen. Det är farligt att använda naturgas, och vid användning av sådan upphör garantin att gälla.
 • En förbrukad behållare kan fortfarande innehålla gas, så förvara och transportera den med försiktighet.
 • Se till att du är utomhus och långt från brandkällor vid byte och anslutning av gasbehållare.
 • Använd endast grillen på en stadig, jämn, icke-antändlig yta.
 • Använd endast grillen/heta plattan på en välventilerad plats. Använd aldrig grillen/heta plattan under ett lättantändligt tak eller liknande, och använd aldrig grillen/heta plattan i ett garage, en bod eller någon annan övertäckt plats.
 • Felaktig montering kan leda till skador. Därför ska du aldrig själv försöka ändra något på din Outstanding-grill.
 • Försök aldrig att reparera gasförande eller brinnande delar. Kontakta alltid din OutStanding-försäljare för originaldelar till OutStanding.
 • Om du inte följer instruktionerna kan detta leda till brand, explosioner, allvarliga personskador, dödsfall och materiella skador.
 • En skadad gasbehållare kan vara farlig att använda. Använd inte en behållare med skadad ventil. Använd endast godkända gasbehållare.
 • Placera aldrig en gasbehållare i närheten av ditt utomhuskök och/eller din grill/heta platta.
 • Din Outstanding grill/heta platta får inte användas av barn under 18 år eller av personer som är onyktra eller som på annat sätt inte klarar av att ge akt på sig själva.
 • Oriktig skötsel av anslutningarna är farligt. Kontrollera alltid anslutningarna.
 • Kontrollera gasreglagen varje gång du använder grillen.
 • Håll BRÄNNBARA produkter borta från grillen och den heta plattan. Varning – även området under grillen är varmt och kan antända skydd och andra lättantändliga material. Därför får det inte finnas någon sorts lättantändligt material närmare än 60 cm ovanför, under, bakom eller vid sidorna av grillen.
 • Vid tändning/matlagning får du inte luta dig över en öppen grill. Använd aldrig eld för att tända din gasolgrill.
 • Lämna aldrig ett utomhuskök som är på – eller en öppen eld.
 • Vid händelse att fett antänds/eller vid okontrollerbara flammor måste du ta bort maten/stänga av grillen.
 • Skulle ELD uppstå– i eller nära grill/utomhusköket – stäng av gasbehållaren GENAST och ta bort den och andra behållare i närheten.
 • Håll barn borta från utomhusköket när det är i bruk.
 • Var medveten om att ROSTFRITT STÅL är MYCKET, MYCKET VARMT även en lång stund efter att värmekällan har stängts av. Se till att hålla barn och andra som oavsiktligt kan råka röra grillen/heta plattan borta vid matlagning och 90 minuter efter användning.
 • Använd aldrig öppen eld för att kontrollera läckage.

 • Täck aldrig över grillen eller den heta plattan när de är varma.
 • Skulle gasbrännaren slockna under grillning/matlagning – stäng av grillen/heta plattan – och vänta 5 minuter innan den sätts på igen.
 • Om grillen tänds och du inte tar bort locket och väntar 5 minuter enligt ovanstående på att gasen ska försvinna innan ett nytt försök görs, kan en farlig explosion eller flamma uppstå med risk för dödsfall eller personskada inträffa.
 • Använd aldrig kol eller briketter eller annat brännbart i din GASOLGRILL.
 • Ta aldrig någon av gasanslutningarna eller någon utrustning när grillen eller den heta plattan är på.
 • Använd aldrig vatten för att släcka flammor/öppen eld.
 • Använd aldrig vatten på varma ytor. Vänta tills ytorna har svalnat.

 • Om du inte har erfarenhet av att grilla – låt någon med erfarenhet av grillning hjälpa dig innan du använder grillen.
 • Kontrollera och rengör fettbrickan och botten av grillen före varje grillning för att undvika eld på grund av överflödigt fett.

 • Flytta aldrig en varm grill.

 

Positioning:

Om du har köpt en produkt som har vattenskål, kan en vattenslang kopplas till röret under bordet och därefter kan vattenskålen användas.

Om du har köpt en produkt som kräver gas (heta plattor/grill) kan gasreglaget kopplas ihop med gasbehållaren. Sätt på gasen och testa anslutningarna med diskmedel för att kontrollera att det inte finns läckor. Elinstallationer måste göras av en elektriker.

Det kan inte bli enklare.

Garanti:

 • 10 år mot rostskador eller om stålet bränns sönder.
 • 5 år mot skador på det rostfria materialet runt kokplattorna och andra delar som värms upp vid användning.
 • 1 år mot alla andra delar.

Din OUTSTANDING-produkt är gjord av rostfritt stål. Rostfritt stål kan rosta om det inte sköts ordentligt.

 • Använd aldrig en stålborste eller någon annan produkt för rengöring.
 • Använd endast en mässingsborste avsedd för grillen.
 • Till alla andra ytor bör du använda en städsvamp och en trasa med olja för rostfritt stål.

 

TITTA ÄVEN PÅ VIDEON där du kan se

 • Hur ditt utomhuskök tillverkas
 • Hur du sätter på grillen
 • Hur du tänder gasolgrillen
 • Direkt och indirekt grillning
 • Hur du ska sköta ditt rostfria utomhuskök